PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring van Stichting NBC-Evangelisatie

Stichting Nederlands Bijbelstudie Centrum Evangelisatie (hierna te noemen: NBC) respecteert de privacy van iedereen die zich heeft ingeschreven voor een van onze activiteiten. Het NBC behandelt de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig. Wij gebruiken uw gegevens alleen om u op een snelle en zorgvuldige manier te kunnen inschrijven. De bescherming van de privacy is belangrijk voor u en voor ons. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

Welke persoonsgegevens verwerkt het NBC?

  • Geslacht
  • Voorletter(s)
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Adres
  • Postcode en Woonplaats
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer

Waarvoor verwerkt het NBC uw persoonsgegevens?

Zodra u zich hierop abonneert of als u zich aanmeldt voor een conferentie of studiereis, ontvangt u gratis de Circulaire. Als deelnemer aan conferenties en studiereizen heeft u rechten en plichten. U betaalt de conferentie of studiereis. Als deelnemer ontvangt u een bevestiging van de conferentie of studiereis en schrijven wij u in bij het conferentiecentrum of reisbureau. Daarvoor gebruiken wij uw NAW-gegevens (Naam, Adres, geboortedatum, Woonplaats). Wij delen uw persoonsgegevens uitsluitend met het conferentiecentrum of het reisbureau en niet met anderen.

Wat is de bewaartermijn van persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang u de Circulaire wenst te ontvangen. Als u aangeeft de Circulaire niet meer te willen ontvangen, verwijderen wij uw gegevens.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens bij het NBC?

U kunt de administratie van het NBC verzoeken om de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens uit te oefenen. Voordat wij uw verzoek in behandeling nemen, kunnen wij u vragen informatie te verstrekken die wij nodig hebben om uw identiteit vast te stellen. Binnen één maand na uw verzoek verneemt u van ons of wij aan uw verzoek kunnen voldoen.

U heeft de volgende rechten

Recht op inzage U heeft het recht om een kopie aan te vragen van uw persoonsgegevens die wij hebben en bepaalde informatie over ons gebruik daarvan. Als u gebruik maakt van dit recht, krijgt u van ons een e-mail met deze informatie.

Recht op rectificatie Wij treffen maatregelen om ons te vergewissen dat de persoonsgegevens die wij van u hebben juist, volledig en actueel zijn. Toch kan het zijn dat er fouten in deze gegevens zijn geslopen. U kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te actualiseren of aan te passen.

Recht op wissen U heeft het recht ons te verzoeken (een deel van) uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer u aangeeft de Circulaire niet meer wenst te ontvangen. Recht om uw toestemming in te trekken U heeft het recht om uw toestemming voor het ontvangen van algemene communicatie uitingen zoals bijvoorbeeld de Circulaire in te trekken.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder U heeft het recht om een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Wij gaan ervan uit dat u eerst het NBC van uw klacht op de hoogte stelt en deze een redelijke termijn gunt om de klacht op te lossen.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Het is aan te raden deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.